Без рубрики

ДОШПУЛУУР

Дошпулуур тыва чоннуң бурун шагдан бээр эдилеп чорааны ийи хылдыг хөгжүм херексели. Шаанда ол барык өг, аал бүрүзүнге турган эң-не нептереңгей хөгжүм херексели. Ол дугайын аас чогаалы болгаш төөгүлер бадыткап турар. Үениң сайзыралы-биле үш хылдыг болуп XX чүс чылдың чеден чылдарда бодунуң овур хевирин чаартып сайзыраан.

Тыва национал оркестрниң көвей аңгы хөгжүм херекселдериниң аразында дошпулуур тускай черни ээлеп турар. Чавыс үннүг болуп турар даа болза, дүрген аялгалар ойнап, оркестрниң күүселделеринде техниктиг шынарын көдүрүп чоруур хөгжүм херексели. Дембилдейге даянгаш, аъттың чоруктарын үндүр ойнаар бодунуң онзагайы-биле өске хөгжүм херекселдеринге дөмейлешпес үннерлиг ховар эдилел, делегейниң чоннарында Алтайлар, Моолдар болгаш Хакастарда база бар. Ол чоннарда хааржааның чүгле чаңгыс чартыында кеш шыптынган боордан аңгыда,  ооң адын база Допшуур деп адап турар.  Кожа хелбээ чурттап чоруур төрел чоннарывыс Дошпулуурну ийи хылдыг кылдыр ойнавышаан.

Кызылдың Уран Чүүл училищезинге Тыва хөгжүм салбыры ажыттынып тургустунуп турар үеде ооң овур хевири чаартынар ужурга таваржып турган үелери база турган. Хааржааның ийи талазы өшкү кежининиң орнунга чуга ыяш-биле шыптынган турган.

Чылдар эрткен тудум ус-шеверлер дошпулуурну эрги овурунче эккеп, харын-даа хааржаан бир илиг чедир улгаттырып, сайзыратканы өөрүнчүг.

Тыва Национал оркестрниң тургустунуп турар үезинде, бурун хевирин эгиткен дошпулуурга хөгжүмчүлер ойнап, оркестрниң үнүн каастап, улам сайзырадып келгени, бо үеде тыва хөгжүмнүң турум болуп, улам хөгжүрүнүң демдээ дээрзинге бүзүрээр бис.

Алаак черниң ыяжындан

Чазап алган Дошпулуурум.

Ала бениң кудуруундан

Хылдап алган Дошпулуурум.

Куду черниң ыяжындан

Чазап алган Дошпулуурум.

Кула бениң кудуруундан

Хылдап алган Дошпулуурум.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *